FTK

SÁNG KIẾN TOÀN CẦU

Nguồn nước Thông minh

SÁNG KIẾN TOÀN CẦU

FasTracKids® có một vị thế quốc tế tạo điều kiện cho học sinh thực hiện những chiến dịch nâng cao nhận thức về thế giới và các tài nguyên thiên nhiên. FasTracKids tin rằng trẻ em có thể đem đến nhiều ý tưởng sáng tạo mới giúp bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình Sáng kiến Toàn cầu “Nguồn Nước Thông minh” của chúng tôi dành cho học sinh theo học chương trình FasTrack® Fundamentals cơ hội để tìm hiểu sự thật về nước, hợp tác trong hoạt động ở lớp và khởi xướng các dự án cộng đồng. Trẻ em học được về giá trị của nước và cách mà các em có thể ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước và rác thải.

Chúng tôi cũng hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong dịp kỷ niệm Ngày Nước Thế giới và Cuộc đua Xuyên Trái đất Xanh Sạch để giúp mang lại nước sạch cho một trường học ở Zimbabwe.

FasTracKids nhấn mạnh sự hợp tác – một trong những Lợi ích FasTrack®. Thông qua các hoạt động này, học sinh học được cách sử dụng sự hợp tác để chia sẻ ý tưởng và những kinh nghiệm tốt nhất với học sinh, phụ huynh và các trung tâm FasTracKids trên toàn thế giới.

Bấm vào hình ảnh dưới đây để truy cập vào trang Facebook cộng đồng của chúng tôi:

 

Global Initiative Facebook Screen Shot